رشته - گرایشها و مقاطع تحصیلی دایر در پردیسهاي خودگردان

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال پذیرش دانشجو

مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری

کارشناسی ارشد

1388-2

مهندسی منابع طبیعی- بوم شناسی آبزیان شیلاتی

"

1387-2

مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان

"

1392-1

مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی

"

1390-1

برنامه ریزی آمایش سرزمین

"

1390-1

تحقیقات آموزشی

"

1390-1

زبان وادبیات فارسی

"

1387-2

ریاضی محض

"

1390-1

سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

"

1389-2

طبیعت گردی(اکوتوریسم)

"

1389-2

مهندسی عمران- سازه های دریایی

"

1387-2

مهندسی عمران- سازه ­ها

"

1390-2

مهندسی عمران-  مکانیک خاک و پی

"

1390-2

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

"

1387-2

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

"

1390-2

مدیریت اجرایی

"

1389-2

مدیریت دولتی

"

1391-2

مشاوره خانواده

"

1388-2

علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا)

"

1392-1

زمین شناسی- رسوب شناسی وسنگهای رسوبی

"

1391-2

مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری

"

1394-1

زیست شناسی- جانوران دریا

"

1391-2

علوم ومهندسی آبخیزداری

دکتری تخصصی

1391-1

تکثیر و پرورش آبزیان

دکتری تخصصی

1392-1

مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی

دکتری تخصصی

1392-1

مهندسی عمران- سازه

دکتری تخصصی

1392-2

هواشناسی

دکتری تخصصی

1392-2

فیزیک دریا

دکتری تخصصی

1392-2

مشاوره خانواده

دکتری تخصصی

1394-1

زبان وادبیات فارسی

دکتری تخصصی

1392-1

شیلات گرایش تولید و بهره برداری

دکتری تخصصی

1392-1

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

دکتری تخصصی

1391-1