کانون اساتید دانشگاه هرمزگان درسال 1393 تشکیل گردید و تا کنون دو دوره انتخابات برگزار گردیده و اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند

اعضای شورای مرکزی دومین دوره کانون استاتید دانشگاه هرمزگان که در انتخابات خرداد ماه سال 1397 برگزیده شدند به شرح زیر می باشند . در این دوره براساس مصوبه مجمع عمومی کانون، اعضای شورای مرکزی از 7 نفر به 5 نفر کاهش یافت.

1-دکتر عباس غلامزاده ( دبیر شورای مرکزی)

abbas.gholam@hormozgan.ac.ir

2- دکتر فرامرز خجسته ( نایب دبیر شورای مرکزی)

3- دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی

4- دکتر وحید عامری سیاهوی

5- دکتر هدایت اله نیکخواه

6- دکتر یحیی اسماعیل پور(بازرس شورای مرکزی)

همکاران محترم می توانند نقطه نظرات، مسائل و پیشنهادات خود را از طریق حضوری و یا از طریق ایمیل با دبیرشورای مرکزی  طرح نمایند. سپاس از مشارکت شما.


*************** **********

اولین انتخابات برای تعیین اعضای شورای مرکزی کانون اساتید دانشگاه هرمزگان در روز بزرگداشت مقام معلم مورخ 12/2/93 برگزار گردید و اعضای زیر انتخاب شدند .

1- دکتر جواد دهقانیان

2- دکتر محمدرضا بهبودی

3- دکتر رضا احمدی کهنعلی ( دبیر شورای مرکزی)      ahmadi@hormozgan.ac.ir

4- دکتر محمدعلی میرزایی ( خزانه دار )

5- دکتر پروانه زارعی پور

6- دکتر یحیی اسماعیل پور(جانشین دبیر شورای مرکزی)     y.esmaeilpour@hormozgan.ac.ir

7- دکتر مهدی مسعودی

8- دکتر عباداله بانشی ( عضو علی البدل )

9- دکتر عبدالله فروزانفر ( عضو علی البدل )

ضمنا آقای دکتر میرزاعلیان دستجردی به عنوان بازرس انتخاب شدند .

اساسنامه و اعضای هیات موسس کانون در فایل پیوست می باشد .

اساسنامه کانون اساتید دانشگاه هرمزگان