__>

دو عنوان کتاب به چاپ رسید

دی ماه 97 دو عنوان کتاب در انتشارات دانشگاه به چاپ رسید

1397/10/12

سال 97

3 کتاب به چاپ رسید

1397/03/01

به چاپ رسید

به مناسبت این ایام گرامی در این مرکز کتاب زیر به چاپ رسید

1396/11/15

به چاپ رسید

به مناسبت این ایام گرامی در این مرکز به چاپ رسید

1396/11/14

هفته کتاب

کتاب هواکره، هوا و آب و هوا به چاپ رسید

1396/09/07

برگزاری کارگاه کارافرینی با عنوان " اشتغال زائی با رویکرد توسعه خوشه های صنعتی"

بدینوسیله در روز شنبه مورخ 95/2/4 از ساعت 10 لغایت 12 بازدید مذکور در معیت کارشناس مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه برگزار گردید.

1395/09/30

کارگاه کارآفرینی

کارگاه کارآفرینی

1394/08/25

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی فیمابین هسته پژوهشی سونامی و زمین لرزه دانشگاه هرمزگان با آزمایشگاه SEGAL کشور پرتغال

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی فیمابین هسته پژوهشی سونامی و زمین لرزه دانشگاه هرمزگان با آزمایشگاه SEGAL کشور پرتغال

1398/03/01

انتشار آخرین سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی

معرفی آخرین سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی از طریق دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

1397/01/22

پرداخت هزینه صحافی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

پرداخت هزینه صحافی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

1396/02/18

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی متقاضی تشکیل هسته های پژوهشی

بارگزاری فرم های مربوط به تشکیل هسته های پژوهشی اعضای هیات علمی

1396/01/27

انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان

انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان

1395/12/01